Türkiye İzcilik Federasyonu
Ana Statü
PAYLAŞ

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye İzcilik Federasyonunun teşkilat, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Ana Statü, Türkiye İzcilik Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarınıİzcilik dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini, izcilik eğitim merkezleri ve ilgili diğer kuruluşları, izci, lider, izcilik gönüllüsü, yönetici ve diğer görevliler ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor FederasyonlarınıÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4  (1) Bu Ana Statüde yer alan;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Federasyon: Türkiye İzcilik Federasyonunu,

ç) Federasyon Başkanı: Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanını,

d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

f) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri,

g) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlükleri,

ğ) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

h) Spor dalıİzcilik branşını,

ı) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan Kurulu,

i) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

j) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor FederasyonlarınınÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

k) WOSM: Dünya İzcilik Teşkilatını,

l) WAGGGS: Dünya Kıİzci Teşkilatını.

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5  (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankaradadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) Genel sekreterlikten,

teşekkül eder.

(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6  (1) Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) İzcilik ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek.

b) İzciliğin gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak.

c) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.

ç) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

d) Federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

e) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek.

f) Spor kulüplerinin izcilik sporuna katılım işlemlerini, izci, liderlerin ve izcilik gönüllülerinin tescil ve vize işlemlerini yapmak.

g) İzciliğin altyapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve bu projeleri uygulamak.

ğ) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

h) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ı) Uluslararası faaliyetlere iştirak edecek olan izci, lider ve izcilik gönüllülerini seçmek, seçilen kişileri faaliyete hazırlamak.

i) Sonuçlara göre başarılı izcilerin takibini yapmak ve bu izcilerin yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,ödüllendirmek.

j) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası nitelikte kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek ve işbirliği içerisinde uluslararası federasyonun belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak liderler yetiştirmek.

k) İzcilik ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve bu talimatları uygulamak.

l) WOSM ve WAGGGS ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiyeyi Federasyonun görev alanına giden konularda yurt dışında temsil etmek.

m) Yurt dışındaki ve yurt içindeki izcilikle ilgili gelişmeleri izlemek, izcilikle ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

n) Ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek, düzenlenen tüm faaliyetlerin devamlılığını sağlamak, bu faaliyetlere yönetici, eğitimci, temsilci, uzman ve personel görevlendirmesini yapmak.

o) Yurt dışındaki izcilikle ilgili gelişmeleri izleyerek bu gelişmelerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasınısağlamak.

öİzcilik malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

p) Uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparak uluslararası kamp, kurs, seminer, panel, sempozyum ve organizasyonları düzenlemek.

r) Her kademedeki izciler için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

s) İzcilik ile ilgili arşiv ve istatistikî çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

Genel kurul

MADDE 7  (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı 100 üyeden az ve 200üyeden fazla olamaz.

(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığıyapanlar.

b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.

c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu WOSM veya WAGGGS’ın yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.

e) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamışolmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki sezon  üst üste Federasyon faaliyetlerine en az bir öbek, oba veya ekip ile katılan kulüplere birer delege,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine en az on izci ile katılan kulüplere ilave birer delege,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine en az yirmi izci ile katılan kulüplere ilave birer delege,

4) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine en az elli izci ile katılan kulüplere ilave birer delege,

5) Ayrıca genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki sezon üst üste iki yüzden fazla izci ile Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplere her iki sezonda da faaliyete katıldıkları iki yüzer izci için ilave birer delege verilir.  Ancak bu suretle verilen delege sayısı bir kulüp için toplamda on beş delegeyi geçemez.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüüyeleri arasından belirlenir.

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;

a) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,

arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

(5) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(6) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile maaşlı veya ücretli olarak izci liderliği yapanlar genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıönce liderliği bırakmamış iseler genel kurul üyesi olamazlar.

(7) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşmasıhalinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(8) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8  (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek.

b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) İzcilik sporunun gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek.

ğİlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon Başkanı

MADDE 9  (1) Federasyon Başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on güönce, üyelerin en az yüzde 15inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz güönce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuruücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımısonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.

e) Üyelerin en az yüzde 15inin yazılı teklifi.

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanıölümü, istifası veya Başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, Başkanda aranan şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon Başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon Başkanının görevleri

MADDE 10  (1) Federasyon Başkanının görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek.

b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.

d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya as başkanlara devretmek.

e) Başkan vekili ve as başkanları belirlemek.

f) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atama için yönetim kuruluna teklif etmek.

g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11  (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dört asıüye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan vekili ve iki üyesi ise as başkan olarak başkan tarafından atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıüyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12  (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) İzcilik kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunlarla ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak.

b) Faaliyet sonuçlarını tescil etmek, faaliyetleri ertelemek, yarım kalan faaliyetler ile olaylı ve anlaşmalıfaaliyetler hakkında karar vermek.

c) İzcilik ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, lisanslardan alınacak tescil, vize ve aktarma ücretlerini belirlemek.

ç) Kulüplerin, izcilik dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, ilkeleri tespit etmek, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek.

d) İzciliğe ilişkin ekipmanlar, malzemeler ve tesisler ile ilgili uluslararası kurallara uygun standartları belirlemek, bunlarla ilgili talimatlar hazırlamak ve bu talimatların uygulanmasını sağlamak.

e) Kulüpleri, izcileri ve bunların liderlerini ödüllendirmek, bu konuda talimat çıkarmak ve bu talimatıuygulamak.

f) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

g) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralamasını yapmak; tesisleri işletmek veya işlettirmek ile izcilik faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak ve bu düzenlemeleri uygulamak, izcilik ile ilgili her türlüfaaliyetleri yürütmek.

ıİzcilik ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser ve yayınlar ile her türlü reklama ilişkin ticari ve mali haklarıdüzenlemek ve denetlemek, gerektiğinde yaptırım uygulamak.

i) İzcilik faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere izcilik yarışlarının isim haklarını pazarlamak.

j) İzcilik konusunda uluslararası organizasyonlarla ilişki kurmak, üye olmak, temas ve yazışmalarda bulunmak.

k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.

l) Kulüp, izci, teknik yönetici ve liderler ile izcilik alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

m) Genel kurul hazırlıklarını yapmak.

n) Federasyon bütçesini ve faaliyet programlarını hazırlamak, genel kuruldan alacağı yetki ile gerektiğinde bütçe programları arasında ödenek değişikliği yapmak.

o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.

ö) Federasyon faaliyetlerinde görevlendirilen ve Federasyon teşkilatında çalışan personelin mali ve sosyal hakları ile ilgililerin huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve ikamet giderleri ile harcırahlarını tespit etmek, bu konularla ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatları uygulamak.

r) İzcilik veya Federasyona üstün hizmeti ve desteği geçmiş kişilere Onur Üyeliği unvanı verilmesini genel kurula önermek.

s) Disiplin suçu işleyen kulüp, izcilik faaliyetinde bulunan kuruluş, izci, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda izciliğin gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

t) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

u) Kulüplerin izcilik dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin izcilik dalı tescillerini yapmak, faaliyet programları ve taahhütlerini almak, taahhütlerine uymayan kulüplerin tescillerini iptal etmek.

ü) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurulüyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

v) İki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmayan kulüplerin ve bir sezon içinde kulüp faaliyeti yapmayan kulüplerin izcilik dalının tescillerini iptal etmek.

y) Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceğiçerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığıişlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 13  (1) Yönetim kurulu, Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, yılda en az altı kezüye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıüyelerinölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanlarıçoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar, ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanüyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(5) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar Başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu

MADDE 14  (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç tabii üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilenşartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıüyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayanüye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıüyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamaküzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanüyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri

MADDE 15  (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunun teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş güönce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16  (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan üç asıüye olmak üzere dörtüyeden oluşur. Asıüyeler kadar yedek üye seçilir.  Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asılüyeler kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıüyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen faaliyetler ve kurslarda; kulüp, izcilik faaliyetinde bulunan kuruluş, izci, lider, izcilik gönüllüsü, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile düzenlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon Başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanınıçağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanıtarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanüyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar

MADDE 17  (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 18  (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter tüm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon Başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalarıyapar, il müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar.

b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir.Ödeme evrakında Başkan veya Başkanın yetki verdiği başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Federasyon il temsilciliği

MADDE 19  (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, Başkanın görev süresi kadardır.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir.   Federasyon il temsilcileri, il müdürlüğü ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları

MADDE 20  (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılardan oluşur.

a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;

1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,

3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yaptığı yazılımüracaat üzerine,

4) Federasyon Başkanının istifası, Başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,

olağanüstü toplanır.

c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurulçağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantıtarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstügenel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmamasıhalinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 21  (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankarada yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz güönce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş güönce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunanüyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan ilanı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz güönce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması

MADDE 22  (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asılüye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kuruluüyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranançoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri

MADDE 23  (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi

MADDE 24  (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz güönce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 25  (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteğüzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri

MADDE 26  (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz. Oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki evet mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurullarıüye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise Başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfasıtoplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi

MADDE 27  (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı, Bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararıyla başkan vekiline veya başkan vekillerine devredebilir.

(4) Ödeme evrakında Başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunmasızorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 28  (1)  Federasyonun gelirleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.

b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

c) Katılım payı, başvuru harçları ve  aidatlar.

çİzci, lider ve izci gönüllülerinden lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.

d) Kulüplerin tescil ücreti.

e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.

f) İtiraz ve ceza gelirleri.

g) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

h) Sponsorluk gelirleri.

ı) Yardım ve bağışlar.

i) Kira ve işletme gelirleri.

j) Federasyon Başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.

k) Diğer gelirler.

(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve kurslardan elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın gelirleri Federasyona aittir.

(4) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(5) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 29  (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar;

a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlıolan iş ve işlemler için yapılmış olması,

b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olması,

gerekir.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30  (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.

(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarınıyapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 31  (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına ve mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri

MADDE 32  (1)  Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;

a) Federasyonun faaliyet programında yer alan kurs ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, izci, lider, izcilik gönüllüsü, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, izci, lider, izcilik gönüllüsü, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden izin alınmak suretiyle düzenlenen kurs ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, izci, lider, izcilik gönüllüsü, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.

(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyon disiplin kurulu ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk

MADDE 33  (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı GösterenlerinÖdüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğçerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan izci, kulüp ve liderlere Federasyon tarafından çıkarılacak talimat hükümlerine göreödül verilebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 34  (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüİzcilik faaliyet ve kurslarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen izcilik faaliyetleri ve kursları televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 35  (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler

MADDE 36  (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri il müdürlüğütarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 37  (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faaliyet gösteren kulüpler,şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 38  (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 39  (1) 20/7/2006 tarihli ve 26234 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40  (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 41  (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı yürütür.

beyaz.net - bilisim - network - web uygulamalari