Türkiye İzcilik Federasyonu
Disiplin talimatı
PAYLAŞ

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU DİSİPLİN TALİMATIYÖNETİM KURULU

KARAR TARİHİ: ../../2007

KARAR NO : ../..

 

 

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

DİSİPLİN TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

 

Amaç

Madde 1 - (1) Bu talimatın amacı, spor ahlakı ve disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve izcilik faaliyetlerinde disiplini sağlamak için, ulusal ve uluslararası esaslar ve uygulamalara göre disiplin suçu oluşturan eylemlerin ve bu eylemlere ilişkin yaptırımların belirlenmesi, disiplin işlemlerinin yürütülmesi ve İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

 

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu talimat; Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı tes­cilli spor kulüplerini, kulüp yöneticilerini, izcileri, liderleri, lider yardımcılarını, izcilik gönüllülerini, il temsilciliklerini, bölge direktörleri ile asistan liderlerini, eğitimci liderlerini, eğitimci lider yardımcılarını, kurul başkanlarını, kurul üyelerini, lisanslı ve sertifikalı aktif olan veya olmayan izcilikle ilgili diğer kişileri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu talimat, 20/07/2006 tarihli ve 26234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- (1)Bu talimatta geçen,

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü ,

Federasyon: Türkiye İzcilik Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu:Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Genel Sekreter:Türkiye İzcilik Federasyonu Genel Sekreterini,

Tahkim Kurulu: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunu,

Disiplin Kurulu: Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Kurulunu,

Genel Kurul: Türkiye İzcilik Federasyonu Genel Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

 

Ceza Vermeye Yetkili Kurul

Madde 5- (1) Bu talimatta düzenlenen cezaları vermeye Disiplin Kurulu yetkili ve görevlidir.

 

Disiplin Kurulunun Oluşumu

Madde 6- (1) Disiplin Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asil, beş yedek üyeden teşekkül eder.Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler.Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

(2) Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış ve Disiplin Kurulu üyeliği dışında bir görevde bulunmamak gerekir.

(3) Üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şarttır.hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

(4) Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır.Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

(5) Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde; başkan tarafından yedek üyelere liste sırasına göre çağrı yapılır.Yedek üyenin görev süresi, yerine geçtiği üyenin kalan görev süresi kadardır.Disiplin Kurulu toplam üye sayısının, yedek üyeler göreve çağrılmış olmasına rağmen üçten aşağı düşmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul sadece Disiplin Kurulunun seçimi için olağanüstü toplantıya çağrılır.

(6) Disiplin Kurulu Üyeleri, kendilerinin veya yakın çevrelerinin zanlı veya mağdur sıfatında olduğu olaylarda Disiplin Kurulunda yer almazlar. Bu durumda o işlemle ilgili tarafın talebiyle söz konusu üyenin yerine başkan geçici olarak bir üye görevlendirir.

Disiplin Kurulunun Görevleri

Madde 7 - (1) Disiplin Kurulu; kulüpler, kulüp yöneticileri, izciler, liderler, lider yardımcıları, izcilik gönüllüleri, il temsilcilikleri, bölge direktörleri, asistan liderleri, eğitimci liderleri, eğitimci lider yardımcılarını, kurul başkanlarını, kurul üyelerini, lisanslı ve sertifikalı aktif olan veya olmayan izcilikle ilgili diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

 

Disiplin Kurulun Toplanması

Madde 8- (1) Disiplin Kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Toplantı, Başkanın çağrısı üzerine , en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asil üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Toplantı gündemi Disiplin Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

(2) Disiplin Kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere gerek duyulduğunda gündemli olarak toplanır.

(3) Kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde; başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.Alınan tüm kararlar karar defterine yazılır ve katılan üyeler tarafından imzalanır.

(4) Başkan bulunmaması halinde, Disiplin Kuruluna Başkan Vekili başkanlık yapar.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki kere veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört kere toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM

Suç Oluşturan Eylemlere Verilecek Cezalar

Disiplin Cezaları

Madde 9- (1) Bu Talimata göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları;

  • Uyarı,
  • Faaliyetten men,
  • Hak mahrumiyeti,
  • Para cezası,
  • Tescil iptali,
  • Sertifika iptali,

f) Gönüllü olarak çalışma yaptığı yöneticilik, liderlik, lider yardımcılığı gibi görevlerden alınma,

g) Federasyon tarafından atanılan görevlerden alınmadır.

Uyarı cezası

Madde 10- (1) Kulüp ve ilgililerin ceza konusu işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve aynı davranışı tekrarlamamaları için yazılı olarak yapılan bildirimdir.

Faaliyetten men cezası

Madde 11- (1) İzci, lider, lider yardımcısı, kulüp ve izcilik gönüllüsünün, lisanslı ve sertifikalı aktif olan veya olmayanların faaliyetlere katılmaktan men edilmesidir.

(2) Faaliyetten men cezası: Kısa süreli faaliyetten men, uzun süreli faaliyetten men, faaliyetten daimi men olmak üzere üçe ayrılır.

a) Kısa süreli faaliyetten men cezası; İzcilik faaliyetlerinde, disiplinsizliği veya cezai nitelikteki davranışı nedeniyle, Federasyon, İl, Bölge veya Kulüp'ün tertiplediği tüm faaliyetlere fiilin ağırlığına göre bir ay ile bir yıl içinde hiç bir şekilde katılmamayı gerektirir.

b) Uzun süre faaliyetten men cezası; İzcilik faaliyetlerinde, disiplini veya cezai nitelikteki davranışı nedeniyle; Federasyon, İl, Bölge veya Kulüp'ün tertiplediği tüm faaliyetlere fiilin ağırlığına göre bir yıl ile iki yıl içinde hiçbir şekilde katılmamayı gerektirir.

c) Faaliyetten daimi men cezası; Federasyon veya atanan temsilciler ile izci ve liderlerin, aldıkları faaliyetten men cezaları toplam üç yıl olduğunda izcilik faaliyetlerden tamamen men edilmesidir.

Hak mahrumiyeti cezası

Madde 12- (1) Kulüp başkanları, kulüp önderleri, il temsilcileri, bölge direktörleri, asistan liderler, eğitimci liderler, liderler, eğitimci lider yardımcıları, kurul başkanları ve kurul üyelerine; bu görevlerini ceza süresi kadar ifa etmeme ve resmi ilişkide bulunmama, yazışma yaptırılmamasıdır. Hak mahrumiyeti cezası iki türlüdür.

a) Süreli hak mahrumiyeti; bir aydan az ve üç yıldan fazla olamaz.

b) Daimi hak mahrumiyeti; kişilerin izcilik faaliyetlerinden daimi olarak çıkarılmasıdır.

Para cezası

Madde 13- (1) Suç işleyen izcinin ve izci liderinin mensup olduğu kulübe, izci liderine, asistan lidere, eğitimci lider yardımcısına, eğitimci lidere uygulanacak para cezalarının alt ve üst limitleri Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak talimatla her sezon başında belirlenir.

 

Tescil İptali Cezası

Madde 14- (1) Kulübün izcilik branşının, grup veya ünitesinin tescilinin, izci ve lider lisansının iptal edilmesidir.

 

Sertifika İptali

Madde15- (1) Federasyonca açılan izci lideri yetiştirme kursundan alınan belgenin iptal edilmesidir.

 

Görevden Alma

Madde16- (1) Federasyonca tescil edilen; grup ve ünitede gönüllü çalışan, ünite lider ve lider yardımcısının görevinden alınmasıdır.

 

Federasyon Tarafından Atanan GörevlininGörevden Alınması

Madde 17- (1) Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılan görevlilerin bu görevlerinden alınmasıdır.

İKİNCİ KISIM

Suç Oluşturan Fiiller ve Uygulanacak Cezalar

 

Genel olarak

Madde18- (1) Aşağıda disiplin cezası gerektiren fiiller ve bu fiillere verilecek cezalar düzenlenmiştir.Disiplin Kurulu bu talimatta yer almayan fiiller hakkında Ulusal ve Uluslararası İzcilik Federasyonları yönetmelik ve kurallarını esas alarak karar verir.

(2) İlgililerin disiplin suçu ile ilgili düzenlemeleri bilmemeleri mazeret olarak kabul edilemez.Suç işleyen kişiyi cesaretlendiren veya ona yardım eden de aynı şekilde cezalandırılır.

 

Uyarma Cezasını Gerektiren Hareketler

Madde 19- (1) Genel Müdürlüğe, Federasyona ve ilgili kuruluşlarına karşı; yapmakla yükümlü olduğu bir işlemi kasıtsız olarak yerine getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getirenlere,

(2) Genel Müdürlük veya Federasyon yetkili mercileri tarafından sorulan sorulara; kayıtsız kalarak süresinde cevap vermeyen, eksik veya yanlış cevap verenlere, Genel Müdürlüğün, Federasyonun yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı; çirkin veya nazik olmayan şekilde hareket edenlere uyarma cezası verilir.

 

İzcilik İlkelerine ve Centilmenliğe Aykırı Hareketler

Madde 20- (1)İzcilik çalışmalarında; izciliğin amacı, prensipleri ile İzci Andı ve Türesine, centilmenliğe aykırı harekette bulunan kişilere, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde; altı ay faaliyetlerden men, aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

 

Talimatlara Aykırı Hareket

Madde 21- (1) İzcilik faaliyetleriyle ilgili yönetmelik, talimat ve benzeri kurallara kasten aykırı harekette bulunanlara, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde;altı aydan bir yıla kadar izcilik faaliyetlerden men, aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

 

Hakaret ve küfür

Madde 22- (1) Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; Genel Müdürlük görevlilerine, Tahkim Kurulu üyelerine, diğer federasyonların görevlilerine, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerine, diğer Federasyon yetkililerine ve Federasyon tarafından atanmış kişilere ve Federasyona karşı yapıldığında;üç aydan bir yıla kadar faaliyetten men, aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

(2) Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; faaliyet yöneticilerine, yardımcılarına, uzmanına karşı yapıldığında; bir aydan bir yıla kadar faaliyetten men, aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

(3) Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; izcilere karşı yapıldığında; bir aydan altı aya kadar resmi faaliyetlerden men, aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

(4) Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; suç teşkil eden fiil, izcilerin bulunduğu bir ortamda veya internet üzerinden, fiilen veya yayın yolu ile yaptığı görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret veya küfür eden kişilere, üç aydan bir yıla kadar faaliyetten men, hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

 

Müessir Fiil

Madde 23- (1)Genel Müdürlük görevlilerine, Tahkim Kurulu üyelerine,diğer federasyonların görevlilerine, Federasyon Başkanına, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Federasyon tarafından atanmış kişilere karşı müessir fiil işlendiğinde, bir yıldan iki yıla kadar faaliyetten men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Kulüp Yöneticisi, izci veya lidere karşı müessir fiil işlendiğinde, altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3) Müessir fiil izcilikle ilgisi bulunmayan kişiler aleyhine işlenirse üç aydan bir yıla kadar faaliyetten men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(4) Saldırı birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir kat arttırılır.

 

Faaliyet Raporunu Vermemek

Madde 24- (1) Kamp, kurs, seminer gibi izcilik faaliyetlerinde görevlendirilenler veya faaliyet yapanlardan;en geçfaaliyeti takip eden yirmi gün içinde raporunu vermeyenlere, üç aydan bir yıla kadar izcilik faaliyetlerden men, hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

 

Ceza Süresini Beklememek

Madde 25- (1) Aldığı cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan faaliyetlere katılanlar, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile katılmaktan, yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen bu işlemleri yapanlara, altı aydan bir yıla kadar faaliyetlerden men, hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

 

İzinsiz Dış Görev

Madde 26- (1) Federasyondan izin almaksızın yurtdışında izcilik faaliyeti düzenleyen veya yabancı bir ülkenin ulusal veya uluslararası faaliyetlerinde görev kabul eden, kulüp, grup ve ünitelere veya kişilere bir yıl faaliyetten men, hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

 

 

 

İzinsiz Faaliyet Yapmak veya Katılmak

Madde 27- (1) İzcilik faaliyetlerinde; yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken faaliyetleri izinsiz yapanlar, yaptıranlar, böyle bir faaliyeti yönetenlere, katılanlara bir aydan üç aya kadar faaliyetlerden men, altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

 

Faaliyete Katılmamak

Madde 28- (1) Federasyon veya Federasyona bağlı birimlerce düzenlenen faaliyetlere davet edildikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan veya mazeretini faaliyete üç gün önce yazılı olarak mazeret bildirmeyen kulüp, grup ve ünitelere üç aydan altı aya kadar faaliyetten men, hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

(2) Yazılı görevin tebliğine rağmen mazeretsiz olarak, Milli veya ülkeyi temsilen uluslararası faaliyetlere, hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan, çalışma, kamp, faaliyet yerini terk eden, idareci, izci, izci lideri, izcilik gönüllüsü, uzman ve diğer ilgili kişilere altı aydan bir yıla kadar faaliyetten men, hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

 

Millî Şerefi İhlal

Madde 29- (1)İzcilik faaliyetine katılanlardan, yurt içinde veya dışında, her ne suretle olursa olsun, Türk Bayrağına ve Türklüğün örf ve ananelerine hakarette bulunanlar ile yabancı bir ülke veya milletin onurunu kırıcı bir harekette bulunanlar, bir yıldan üç yıla kadar faaliyetlerden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Fiilin niteliğine göre ceza daimi hak mahrumiyetine kadar arttırılabilir. Ayrıca, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur

Kamp Alanları ve Tesis Olayları

Madde 30- (1) İzcilik faaliyetlerinin yapıldığı kamp alanları ve tesislerde; güvenliği bozan, olay çıkaran, yakıp yıkan, eşyaları ve çevreyi tahrip etmek gibi saldırgan hareketlerde bulunan izci, lider ve izcilik gönüllüleri ile kulüpler, gruplar, üniteler, mensuplar, veliler, lider ve izciler bir yıldan üç yıla kadar faaliyetlerden men, hak mahrumiyeti veya para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Ayrıca ortaya çıkan zarar bu kişilere veya bağlı oldukları izcilik birimlerine tazmin ettirilir.

Suça Teşvik

Madde 31- (1)İzcilik faaliyetinden önce, faaliyet sırasında veya faaliyet dışında izci ve liderleri, grup, üniteleri, velileri, misafirleri, diğer izci ve liderleri, kulüpleri, grupları, üniteleri, yöneticileri, izcilik faaliyetlerini yapanlar ve yönetenler aleyhine suç işlemeye teşvik eden izci, lider ve izcilik gönüllüleri ile kulüplere, gruplara ve ünitelere üç aydan üç yıla kadar izcilik faaliyetlerden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

Faaliyetin Devamına Engel Olmak

Madde 32- (1)Faaliyetin her ne suretle olursa olsun, iyi başlamasına, devamına, tamamlanmasına engel olan izci, lider ve izcilik gönüllüleri ile Kulüp, grup, ünitelere, üç aydan üç yıla kadar izcilik faaliyetlerden men, aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

Tanıklıktan Kaçınmak ve İhbarda Bulunmamak

Madde 33- (1)Soruşturma sırasında, tebligata rağmen mazeretsiz olarak tanıklık sıfatı ile yazılı beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalan tanıklık eden, ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde yetkili merciye duyurmayanlara, üç aydan üç yıla kadar izcilik faaliyetlerden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

Emirlere Uymamak

Madde 34- (1) İzcilik faaliyetlerinde, hazırlık ve uygulamada, gezilerde, yürüyüşlerde ve gösterilerde, yöneticilerin emirlerine uymayanlara üç aydan üç yıla kadar izcilik faaliyetlerden men, aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

Ödül Törenine Katılmamak veya Kazandığı Ödülü Almaktan İmtina Etmek

Madde35- (1)İzcilik faaliyetleri sonunda hak etmiş olduğu ödülü almak için düzenlenen ödül törenine kasten veya mazeretsiz olarak katılmayan kulüp, grup, üniteler ve kişiler ile bu ödülü almaktan imtina eden kişi, kulüp, grup ve ünite yöneticilere, altı aydan bir yıla kadar faaliyetlerden men, aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

Politik ve İdeolojik Faaliyetlerde Bulunmak

Madde 36- (1)İzciliğin amacına, prensiplerine, söz ve türesine ters düşecek, politik ve ideolojik faaliyetlerde bulunanlara, Federasyonca verilen liderlik sertifikası, ünite tescili ve lisansı iptali cezası verilir.

(2)Ayrıca, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Sahtecilik İle Teşkilatı Kandırma

Madde 37- (1)İzcilik faaliyetlerinde; nüfus cüzdanı, eğitim kurumlarınca verilen diploma, sağlık raporu, lisans, lider sertifikası veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan, teşkilatı kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyenler bunları bilerek kullanan veya kullandıranlara, İzcilik faaliyetlerinden sürekli hak mahrumiyeti cezası ile Federasyonca verilen liderlik sertifikası, Kulüp, grup, ünite tescili ve lisansı iptal edilir.

(2) Ayrıca, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Menfaat Sağlamak

Madde 38- (1)İzcilik faaliyetleri sırasında,öncesinde veya sonrasında izcilik faaliyetlerini kullanarak, kurum ve kişilerden kendi çıkarı için maddi menfaat temin edenlere, üç aydan üç yıla kadar izcilik faaliyetlerden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Görev Suçu

Madde 39- (1)Federasyon ve teşkilatça teklif edilen ve kişilerce kabul edilen herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete, izciliğin amacına, söz ve türesine ters düşecek faaliyetlerde bulunanların, izcilik terbiye ve disiplinine, mevzuatına, yazılı ihtara rağmen aykırı hareket edenlere, üç aydan üç yıla kadar izcilik faaliyetlerden men,aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

Hırsızlık Yapmak, Yalan Söylemek, İftira atmak

Madde 40- (1)İzcilik faaliyetinden önce, sonra ve uygulama sırasında hırsızlık yapan, yalan söylediği ve iftira ettiği ortaya çıkanlara,üçüncü kişiler hakkında olumsuz küçük düşüren mahiyette isnatta bulunan ve bunu ispat edemeyenlere, üç aydan üç yıla kadar faaliyetlerden men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Ayrıca; hırsızlık yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Zararlı Madde Kullanımı

Madde 41- (1) İzcilerin yanında ve görebileceği yerlerde, sigara ve benzeri maddeleri kullananlar ile yavrukurt izci ve ergin izcilerden bu tür eylemde bulunanlara, bir aydan bir yıla kadar faaliyetten men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. İzcilik faaliyetlerinde alkol, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunduran, kullanan ve satanlara, Federasyonca verilen izcilik sertifikası, ünite tescili ve lisansı iptal edilir.

(2) Ayrıca ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Genel Ahlak ve Adaba Aykırı Fiiller

Madde 42- (1)Genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlara, üç aydan üç yıla kadar izcilik faaliyetlerinden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Ayrıca; bu suçu işleyenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Usul Hükümleri

 

BİRİNCİ KISIM

Önlem Alma

 

İdari Tedbir

Madde 43 - (1) Kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumda, disiplin işlemleri sonuçlanana kadar; izcilik faaliyetlerine katılmanın yasaklanması, izcilik lisanslı kişiye hak mahrumiyeti verilmesi veya kişiyi her türlü faaliyetlerden yasaklamaktır.

 

İdari Tedbir Uygulama Yetkisi

Madde 44- (1) Bu talimat hükümleri doğrultusunda, Federasyon Başkanı veya Başkan Vekilleri; izciler, liderler, görevliler, kulüp ve kulüp yöneticileri hakkında idari tedbir uygulayabilirler.

 

İdari Tedbirin Başlaması

Madde 45 - (1) İdari tedbir;

a) Bu talimatta yazılı disiplin suçu oluşturan eylemlerin işlendiği anda faaliyeti yapan görevlendirilmiş lider tarafından uygulanabilir.

b) Durumun önemine göre, yetkililerin soruşturma evrakını tamamlaması sırasında, Federasyon Başkanı veya başkan vekillerinin verdiği kararla uygulanabilir.

(2) Disiplin Kurulu, görev alanına giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden saptayabilir veya idari tedbiri kaldırabilir.

 

İdari Tedbirin B ildirimi

Madde 46 - (1) İdari tedbir; yıldırım telgraf, telefaks, hızlı posta, elektronik posta yolu ile ilgililere duyurulur.Ayrıca; Federasyonun resmi internet sitesinde de yayınlanır.

 

 

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Cezayı Arttıran veya Azaltan Nedenler

 

Teşebbüs

Madde 47- (1) Suçun teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde, verilmesi gereken ceza yarısına kadar indirilir.

 

Tahrik

Madde 48 - (1) Eylemin, tahrik sonucu işlendiğinin anlaşılması halinde, belirlenen cezalar yarıya veya üçte birine kadar indirilebilir.

 

Özel İndirim Nedenleri

Madde 49 - (1)Tahrik nedeniyle ceza indirimden ayrı olarak; Disiplin Kurulu, kulüp veya kişi lehine cezayı azaltacak özel nedenlerin varlığını kabul ederse; ceza, yarıya kadar indirilebilir.

 

Vazgeçme

Madde 50 - (1) Disiplin suçu işleme kastıyla uygun eylemi gerçekleştirildikten sonra vazgeçme nedeni ile eylem tamamlanmamış ise, eylemi işleyen yine cezalandırılır. Ancak, cezası yarısına kadar indirilebilir.

 

Ağırlaştırıcı Nedenler

Madde 51 - (1) Bu talimattaki hükümlere göre faaliyetlerden men veya hak mahrumiyeti cezası gerektiren suçun;

  • Yabancı ülkelerde işlenmesi halinde,
  • Görev ve yetkinin kötüye kullanılması hallerinde,
  • Suça katılım hallerinde,
  • Federasyonun tüzel kişiliği veya Federasyon Kurulları ve üyelerin imaj ve

otoritesine medya yada internet aracılığı ile yapılan açıklamalarla zarar verilmiş ise,

e) Son iki yıl içinde başka disiplin suçu işlenmiş ise, verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir.

Tekrar

Madde 52 - (1)Di siplin suçu oluşturan eylemin aynı yıl tekrar edilmesi halinde; suç işleyen kişi hakkında öngörülecek ceza yarısı oranında arttırılır.

 

Cezada Sıralama

Madde 53 - (1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır. Ceza verirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler dikkate alınır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Soruşturma

 

Soruşturmanın Açılması

Madde 54 - (1) Suç oluşturan eylemler nedeniyle faillerin Disiplin Kuruluna sevki işlemleri Federasyon Başkanı veya Başkan vekilleri; tarafından yapılır.

(2) Ulusal ve uluslararası kamplar ile kurslarda gerçekleştirilen ve suç teşkil eden eylemlere ilişkin olarak düzenlenen rapor; kamp veya kurs yöneticilerinin önerisi üzerine, Federasyon Başkanı veya Başkan vekilleri, tarafından düzenlenir.

(3) İl ve bölge faaliyetlerinde ise sevk işlemleri; ilgili İl Temsilciliği Kurulu ve Bölge Direktörünün önerisi üzerine, Federasyon Başkanı veya Başkan Vekilleri, tarafından yapılır.

(4) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, eylemin çeşidi, cezalandırılması istenen kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir.

 

Savunma

Madde 55 - (1) Söz konusu eylem üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilenlerin, önce yazılı savunmaları alınır. (EK- 1)

(2) Yazılı savunmanın ardından Disiplin Kurulu gerek gördüğü takdirde veya ilgilinin yazılı olarak talep etmesi halinde sözlü savunmada alınabilir.

(3) Kulüpler, kulüp başkanı, kulüp önderi veya başkanın yazılı olarak görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur.

(4) İvedi durumlarda, savunma isteme bildirimi, Disiplin Kurulu Başkanının yazılı istemi üzerine Federasyon Genel Sekreteri aracılığıyla yapılır.

(5) İvedi durumlarda savunma yıldırım telgraf, hızlı posta, elektronik posta veya telefaxla alınabilir. Bildirimi almaktan imtina eden kulüp veya kişilere karşı bu yönde tutulan bir tutanak, bildirim evrakı yerine geçer. Telgrafın, elektronik posta, hızlı postanın veya telefaksın kişiye veya kulübe ulaştığı tarih, bildirim tarihi sayılır.

(6) Bildirimi izleyen yedi gün içinde savunma vermeyen kişi veya kulüp, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Soruşturma

Madde 56 - (1) Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Disiplin Kuruluna sunulması üzerine soruşturma başlar.

(2) Disiplin Kurulu, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler.Disiplin Kurulu, soruşturması başlatılan işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar.Gerek gördüğü takdirde; rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir.Sözlü ifadeler yazılı hale getirilip, ifadeyi verene imzalattırılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen tanıklar hakkında da disiplin işlemleri başlatılabilir.

(3) Disiplin Kurulu, faaliyetlerle ilgili olaylarda kararı verirken, faaliyetten sorumlu liderin ve gözlemcinin raporlarını dikkate alır.

(4) Tanıklar, bildirimi izleyen beş gün içinde yazılı ifadelerini Federasyona ulaştırmak zorundadırlar.

(5) İncelenen olayda sorumluluğu bulunmasına rağmen, kurula sevk edilmeyen diğer kişiler hakkında Disiplin Kurulu doğrudan soruşturma yapabilir.

(6) Disiplin Kurulunun dış yazışmalarını raportör üye yürütür.

(7) Konunun Tahkim Kuruluna sunulması halinde; Yönetim Kurulu incelemeyi ve/veya ön soruşturmayı yürütmüş olan ilgiliye Federasyonu temsil görevi verebilir.

 

Karar

Madde 57 - (1) Disiplin Kurulu, savunma evraklarının Federasyona ulaşmasından itibaren, en geç yedi gün içinde karar verir. (EK-2)

(2) Disiplin Kurulu; kararını verirken, olaya ilişkin delilleri, soruşturma ve incelemeden edindiği bilgileri esas alır.

(3) Kararlar; cezalandırmaya, ceza tayinine yer olmadığına, verilen cezanın ertelenmesine yönelik olabilir.

(4) Verilen kararlarda; ceza veya beraat kararının gerekçesi, içeriği, cezanın uygulama usulleri, varsa cezayı azaltan ve çoğaltan sebepler gösterilir. Ceza kararında; varsa idari tedbirli süreler mahsup edilerek bakiye ceza miktarı belirtilir.

(5) Ceza kararlarına karşı 62 inci maddedeki usule göre Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Ancak; itiraz cezanın uygulamasını durdurmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Soruşturma ve Ceza Zamanaşımı

 

Soruşturma Zamanaşımı

Madde 58 - (1) Soruşturma zamanaşımı;

a) İzcilik faaliyetlerinden kesintisiz olarak en az bir yıl önce ayrılmış kişiler hakkında soruşturmaya başlanmaz.

b) Uyarı cezasını gerektiren durumlarda üç ay, faaliyetten men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren durumlarda bir yıl, daimi hak mahrumiyeti cezasını gerektiren durumlarda üç yıl geçtikten sonra soruşturma başlatılmamış ise zaman aşımına uğrar. Soruşturma zamanaşımı süresinin başlangıcı olay günüdür.

 

Ceza Zamanaşımı

Madde 59 - (1) Uyarı cezası altı ay, faaliyetten men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl içerisinde uygulanmaz ise, ceza zamanaşımına uğrar ve ortadan kalkar.

(2) Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza infazının herhangi bir nedenle durduğu günden itibaren işlemeye başlar.

BEŞİNCİ KISIM

Bildirim ve Uygulama

 

Kararların bildirilmesi ve uygulanması

Madde 60 - (1) Kararın bildirilmesi ve uygulanmasına esas olmak üzere, Disiplin Kurulu, verilen kararların hüküm fıkrasını, ilgili kişi ve kuruluşlara yıldırım telgraf , elektronik posta , hızlı posta veya telefaksla bildirir. Anılan vasıtalarla bildirim tarihi kararın bildirim tarihi olarak esas alınır. Gerekçeli kararlar (EK-3) iadeli taahhütlü olarak ayrıca gönderilir. (EK-4)

(2) Disiplin Kurulu verilen cezanın başlangıç ve bitiş tarihlerini kararında açıkça belirler.

 

Kararların sicil olarak tutulması

Madde 61- (1) Alınan disiplin kararları, kulüp ve kişilerin, Federasyonda bulunan sicil dosyalarında ve bilgisayar ortamındaki dosyalarında bulundurulur veya tutulur.

 

ALTINCI KISIM

İtiraz

 

İtiraz ve itiraz yeri

Madde 62 - (1) Disiplin Kurulu kararlarına karşı itiraz:

(2) Disiplin Kurulunca verilen her türlü karara karşı, 60 ıncı maddeye uygun olarak bildirilmelerinden itibaren on gün içinde, Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna yazılı bir dilekçe ile itiraz edebilir.

(3) Başvuru sahibi, ayrıca başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.

(4) Disiplin Kurulunca verilen sürekli hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa dahi, Disiplin Kurulu bu kararı Tahkim Kurulu'na gönderir.Tahkim Kurulunca karar, doğrudan incelenir.

 

Uygulamanın Durdurulması
Madde 63-Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul, fevkalade ivedi durumlarda, ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına karar verebilir.

İtiraz Usulü

Madde 64 - (1) İtiraz usulü:

(2) Disiplin Kurulunun kararlarına karşı, cezalandırılan kişi, bağlı olduğu kulüp veya Federasyon itiraz edebilir. Karar kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği yönetici tarafından yapılır.

(3) Disiplin Kurulunun kararlarına yönelik itirazlarda, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde ve mevzuatında gösterilen usul uygulanır.

 

YEDİNCİ KISIM

Soruşturmanın İadesi

 

 

Soruşturmanın iadesi ve usulü

Madde 65 - (1) Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin ortaya çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce, yazılı kurallarda ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; Federasyon Başkanı kendiliğinden veya ilgilinin talebi üzerine, Disiplin Kurulundan, kesinleşen kararın yeniden incelenmesini veya karar, ceza verilmesine yönelik ise, cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar ileri bir tarihe bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine Disiplin Kurulu, durumu yeniden görüşür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Farklı hüküm halinde uygulama

Madde 66 -(1)Fiil işlendiği zaman yürürlükte olan disiplin talimatı ile sonradan yayımlanan disiplin talimatı hükümleri birbirinden farklı ise ilgilinin lehine olan hüküm uygulanır.

Yürürlük

Madde 67 -(1) Bu talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 68 -(1)Bu talimat hükümlerini Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı yürütür.

 

EK - 1

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

DİSİPLİN KURULU

İFADE VE SAVUNMA TUTANAĞI

 

Adı Soyadı

 

 

 

Baba Adı

 

D.Yeri, Tarihi

 

 

 

İfade Kaynağı

Tanık ( ) Zanlı ( )

Adresi

 

 

 

Konu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutanak Türü

 

İfade ( )

 

Savunma ( )

 

 

İlgilinin Kimliği

 

İzci ( ) Lider ( )

 

İl Temsilcisi ( ) Yönetici ( )

 

İzcilik Gönüllüsü ( )Diğer ( )

 

Yukarıda belirtilen konuya ilişkin bilgi ve duyumlarınızı, aşağıya yazınız. Tanık olarak 5 (beş) gün, zanlı olarak 7 (yedi) gün içerisinde cevap vermemeniz, varsa belge sunmamanız durumunda ifade / savunma vermekten vaz geçmiş sayılacağınızı bildiririm. .../.../200.

TİF DİSİPLİN KURULU

BAŞKANI

( Cevaplamaya buradan başlayınız. Arka sayfayı kullanmayınız. Gerektiğinde yeni sayfa kullanarak sayfaları numaralandırınız, her sayfayı imzalayınız. Varsa belge ve ekleri numaralandırarak EK olarak en sonda belirtiniz)


EK - 2

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

DİSİPLİN KURULU

CEZASINI BİLDİRME YAZISI

Tarih :

Konu :

Sayı :

İlgilinin Adı-Soyadı :

Disiplin Kurulu

Karar Tarihi :Karar No :

Suçu :

Verilen Ceza

 

Sayın .........

 

Yukarıda belirtilen uygunsuz davranış nedeniyle suçlu görülerek cezalandırılmış durumdasınız.

Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Talimatının 33. maddesi uyarınca, durumu bilgilerinize sunar, gerekçeli kararın daha sonra gönderileceğinin bilinmesini rica ederim.

GENEL SEKRETER


EK-3

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

DİSİPLİN KURULU KARARI

Karar No

 

 

 

 

 

Karar Tarihi

 

 

 

1

Adı Soyadı

 

 

2

Doğum Tarihi

 

 

3

İlgilinin Kimliği

 

İzci ( ) Lider ( ) İl Temsilcisi ( ) Yönetici ( ) İzcilik Gönüllüsü ( ) Diğer ( ) Bölge Dirk. ( )

4

Büyüyüp yetiştiği çevre

 

 

5

Oturduğu yer ve açık adresi

 

 

6

Şimdiye kadar aldığı cezalar ve genel durumu

 

 

7

Cezayı gerektiren davranışın yapıldığı yer ve tarihi

 

 

8

Cezayı gerektiren davranışın çeşidi

 

 

9

Cezayı gerektiren davranışın nedeni

 

 

 

Olayla ilgili olarak;

a) Cezalandırılan ilgilinin ifadesinin özeti

 

 

b)Tanıkların ifadelerinin özeti

 

 

c)Varsa cezayı gerektiren davranışın saptanmasına yarayan diğer deliller

 

 

11

Cezayı hafifleten yada şiddetlendiren nedenler

 

 

12

TİF Disiplin Kurulunun Kanaati

 

 

13

Verilen cezanın çeşidi ve dayandığı Disiplin Talimatı maddesi

 

Türkiye İzcilik Federasyonu Disiplin Talimatının .... maddesi ... bendinin ..... alt maddesi uyarınca .................. cezası verilmiştir.

........................... .................... ......................

Disiplin Kurulu Başkanı Üye Üye

.................... ......................

Üye Üye


EK-4

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

DİSİPLİN KURULU DOKÜMANI

BİLDİRİM (TESLİM) TUTANAĞI

Disiplin Dokümanı Türü

İfade ( ) Savunma ( ) Karar ( )

İlgilinin Adı Soyadı

 

İfade Kaynağı

Tanık ( ) Zanlı ( )

Adresi

 

İlgilinin Kimliği

İzci ( ) Lider ( ) İl Temsilcisi ( ) Yönetici ( ) Diğer ( )

Bildirim (Teslim)

BİDİRİMDE BULUNAN (1) BİDİRİMDE BULUNAN (2) BİDİRİMİ ALAN

.../.../200.. .../.../200.. .../.../200..

 

 

 

 

 

 

TİF GENEL SEKRETERİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRÜ (İlgili Adı Soyadı-imza)

 

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

DİSİPLİN KURULU DOKÜMANI

BİLDİRİM (TESELLÜM) TUTANAĞI

Disiplin Dokümanı Türü

İfade ( ) Savunma ( ) Karar ( )

İlgilinin Adı Soyadı

 

İfade Kaynağı

Tanık ( ) Zanlı ( )

Adresi

 

İlgilinin Kimliği

İzci ( ) Lider ( ) İl Temsilcisi ( ) Yönetici ( ) Diğer ( )

Bildirim (Tesellüm)

BİDİRİMİ VEREN BİDİRİMİ ALAN (1) BİDİRİMİ ALAN (2)

.../.../200.. .../.../200.. .../.../200..

 

 

 

 

 

 

(İlgili Adı Soyadı-imza) GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRÜ TİF GENEL SEKRETERİ

 

(Bildirim tutanakları 2 şer örnek düzenlenir. Bildirim dokümanının konulduğu zarf kapatılarak üzerine iliştirilir. Bildirimi alanlar ve verenler gerekli imzaları tamamlayarak bir örneklerinin Federasyona ulaşmasını sağlarlar. Bildirim, GS İl Müdürlüğü kanalı ile yapılacak ise, bir üst yazı ile " HİZMETE ÖZEL " ibaresi kullanılarak GS İl Müdürlüğüne iadeli-taahhütlü posta ile gönderilir. )

beyaz.net - bilisim - network - web uygulamalari