Türkiye İzcilik Federasyonu
Tescil Lisans ve Vize Talimatı
PAYLAŞ

 

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU
TESCİL, LİSANS ve VİZE TALİMATI

Amaç
Madde 1 - (1) Bu talimatın amacı; Türkiye İzcilik Federasyonu bünyesinde izcilik faaliyetlerine katılmak isteyen kulüpler ile izcilerin uyacakları tescil,  lisans,  vize, kulüp değiştirme ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu talimat, izcilik tescili faaliyetinde bulunacak kulüplerin tescil işlemleri ile bu kulüplerin bünyesinde faaliyetlere iştirak edecek her vasıftaki kişilerin lisans, vize ve kulüp değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. 
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu talimat, 26234 Sayı 20.07.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan Özerk İzcilik Federasyonu Ana Statüsü 'ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
Lisans Mecburiyeti
Madde 4 - (1) İzci, lider ve izcilik gönüllülerinin izcilik faaliyetlerine katılabilmeleri için,  bu talimat hükümlerine göre lisans almış olmaları ve lisanslarını bir takvim yılı sonunda vize ettirmeleri zorunludur.  
(2) Kulüplerin de bu talimat hükümlerine göre kulüp tescili yaptırmış olmaları ve tescillerini bir takvim yılı sonunda İzcilik Federasyonu'na vize ettirmeleri zorunludur.                       
(3) İzci, lider ve izcilik gönüllüsü, lisans, vize ve transfer işlemleri Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından yapılır.
(4) Tescil ve vize işlemleri İzcilik Federasyon büroları tarafından yapılır.
(5) Çıkarılacak lisans belgesi sınıfının (izci, lider, izcilik gönüllüsü) belirlenmesinde ilgili talimatta belirtilmiş yaş sınırları esas alınır. 

Lisans İşlemleri
Madde 5 - (1) Kulüpler ile izci, lider ve izcilik gönüllülerinin faaliyetlere katılabilmeleri ve izcilik faaliyetinde bulunabilmeleri için tescil-lisans işlemi yaptırmaları gerekir. 
(2) Tüm tescil, lisans ve vize "TİF Otomasyon Sistemi" üstünden yapılır. Bu sistem üzerinden yürütülecek tescil-lisans işlemleri uygulama şekilleri şunlardır:
(a) Online Lisans İşlemi: Bu uygulama şeklinde kulüpler, lisans işlemi yapacakları kişiye ait bilgileri sisteme girerler ve gerekli lisans bedelini kredi kartı ile ödeyerek tescil, lisans ve vize işlemlerini sistemde yapar.
(b) Kredili Ödeme Sistemi: Kulüp, online olarak kredi kartı ile veya banka hesabına ödeme yaparak kulüp adına kredi satın alır. Ödeme dekontu,  federasyon bürosuna ulaştığında kredi aktif hale getirilir. Kulüp kredi limitleri dâhilinde istediği kişilerin lisans ve vize işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirir.  
(3) Bu talimatın beşinci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki işlemlerin ardından uygulanacak işlemler şunlardır:

 (A) Kulüpte Lider dosyası düzenlenmesi

1) Liderler klasörü içinde her İzci Lideri için bir şeffaf kapaklı telli dosya hazırlanır.

2) Bu dosyanın içine en üstten alta doğru; fotoğrafı yapışık olmak üzere form 40, nüfus cüzdanı fotokopisi, form 16, mezuniyet belgesi, sabıka kaydı, sertifika fotokopisi yer alır. Liderin her aldığı yeni sertifika fotokopisi bu dosyanın en altına konulur.

3) Bu talimatın yayın tarihinden önce liderlik yapan her lider için bu dosyanın ikizi ilave bir fotoğraf ile federasyona yollanır.

(4) Bu talimatın yayın tarihinden itibaren liderlik temel kursuna katılacak her liderin lider dosyası ikizi kurs yöneticisine kurs başlamadan önce teslim edilir.

(5) Lider dosyaları, lider klasörü içine ada göre alfabetik sıra ile dizilir.

(6) Otomasyondaki lider bilgileri en ince detayına kadar doldurulur ve liderin yapmış olduğu faaliyetler otomasyon kişisel bilgilerine işlenir.

(7) Lider dosyasının, klasörünün hazırlanması, bu dosyanın federasyona ulaştırılması veya liderlik temel kursu öncesi kurs yönetimine teslim edilmesi, lider bilgilerinin otomasyona girilmesinin bütün sorumluluğu kulüp önderinindir.

(8) İzcilik Gönüllülerinin dosyaları da aynı lider dosyası şeklinde düzenlenir.

(9) Lider ve izcilik gönüllüleri dosyaları sadece bir kez düzenlenerek federasyona yollanır, liderlik kurslarında ve faaliyetlerde akıllı kartı yanında olanlardan hiçbir evrak istenmez.

(B) Federasyonda lider dosyası düzenlenmesi 

1) Kulüp dosyası içinde, kulüp tarafından düzenlenerek yollanmış lider dosyası ilave bir fotoğraf ile yer alır.

2) Bu dosyanın içine en üstten alta doğru; form 40, nüfus cüzdanı fotokopisi, form 16, mezuniyet belgesi, sabıka kaydı, sertifika fotokopisi yer alır. Liderin her aldığı yeni sertifika fotokopisi bu dosyanın en altına konulur.

3) Bu talimatın yayın tarihinden önce liderlik yapan her lider için bu dosyanın ikizi kulüp tarafından ilave bir fotoğraf ile federasyona yollanır.

(4) Bu talimatın yayın tarihinden itibaren liderlik temel kursuna katılacak her liderin lider dosyası ikizi ilave bir fotoğraf ile kurs yöneticisine kurs başlamadan önce teslim edilir.

(5) İzcilik Gönüllülerinin dosyaları da aynı lider dosyası şeklinde düzenlenir.

(6) İzci lideri ve izcilik gönüllülerinin mükâfat ve cezaları, sicil evrakları kendi dosyaları içinde bulundurulur, gideceği kurs yöneticilerine durumları hakkında bilgi aktarılır.

(7) Liderlik Temel Kursu hariç diğer kurs ve kamp yöneticilerine katılacakların bilgilerinin aktarılması büronun sorumluluğunda olup faaliyetlere sadece akıllı kart ile katılmak yeterlidir.

(C) Kulüpte izci dosyası düzenlenmesi;

1) İzci klasörü içinde her İzci Lideri için bir şeffaf kapaklı telli dosya hazırlanır.

2) Bu dosyanın içinde en üstten alta doğru; fotoğrafı yapışık olmak üzere form 40, nüfus cüzdanı fotokopisi, form 16 yer alır. İzcinin kişisel gelişimi ile ilgili tüm evraklar bu dosyanın içine konulur.

3) İzci 18 yaşını doldurunca; bu dosyanın içine en üste gelecek şekilde, yeni bir form 40 yeni fotoğraf ile ilave edilir, eski form 40 dosyada kalmaya devam eder, sabıka kaydı, mezuniyet belgesi gibi lider dosyasında olması gereken diğer belgeler ve lider sertifikaları da konularak dosya liderler klasörüne taşınır. İzcinin ilk katılacağı liderlik kursunda lider dosyasının ikizi ilave bir fotoğraf ile kurs yönetimine teslim edilir.

4) Bu talimatın yayın tarihinden önce izciliğe başlayan her izci için fotoğrafı yapışık form 40 ile beraber ilave bir fotoğraf federasyona yollanır.

(5) Otomasyondaki izci bilgileri en ince detayına kadar doldurulur ve izcinin yapmış olduğu faaliyetler otomasyon kişisel bilgilerine işlenir.

(6) İzci dosyasının, klasörünün hazırlanması, izcinin form 40 ı ile ilave bir fotoğrafının federasyona ulaştırılması, izci bilgilerinin otomasyona girilmesinin bütün sorumluluğu kulüp önderinindir.

(7) İzcinin “form 40”ının federasyona yollanmış olması, izcilerin izci dosyalarının tam ve kulüp arşivinde yer aldığının bir göstergesidir. Yapılacak incelemelerde izci dosyasında eksiklik bulunmasının sorumluluğu kulüp önderinindir.

(D) Federasyonda izci dosyası düzenlenmesi;

1) Kulüp dosyası içinde, izci form 40’ı ilave bir fotoğraf ile yer alır.

2) kulüp tarafından form 40 ‘ı ilave bir fotoğraf ile federasyona yollamış izcinin, sağlık, veli izin gibi bütün bilgilerinin kulüp arşivinde olduğu anlaşılır.

3) Bu talimatın yayın tarihinden önce izcilik yapan her izci için fotoğrafı yapıştırılmış ve ilave fotoğraf eklenmiş form 40 kulüp tarafından federasyona gönderilir.

(4) Akıllı kimlik kartları izci ve liderlerin otomasyon sisteminde kayıtlı olan bilgi ve fotoğrafı basılarak gönderilir.
 (5) Sağlık belgesi, izcinin adresi ile ilgili tüm detaylar kulüp arşivindeki izci dosyasında muhafaza edilir. Federasyona beşinci madde dördüncü fıkradaki belgelerin yollanması, diğer bütün evrakın kulüp arşivinde olduğunu ifade eder ve bu konularda tek sorumlu izcinin lisansının bulunduğu kulüptür. 
(6) Kulüp ünitelerinde izci için yer olmasa da izci lisanslanır. Ancak bu kişiler kulübün yedek listesinde yer alır, Bir üniteye girip asil statüye geçmediği sürece yedeklerin de davet edildiği Federasyon faaliyetlerinin dışında hiçbir kulüp ve mahalli faaliyete, toplantıya katılamaz.
(7) Türkiye İzcilik Federasyonu Millî statüde olmamak üzere yedek izcilerin de katılabileceği faaliyetler düzenleyebilir.
(8) Tescil lisans evrakları Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından görevlendirilen denetmen ve/veya il temsilcisi tarafından denetlenir.

Tescil İşlemleri:
Madde 6: (1) İzcilik faaliyetinde bulunacak gençlik, spor veya gençlik spor kulüplerinin Türkiye İzcilik Federasyonuna branş tescili yaptırması zorunludur.
(2) İzcilik dalında faaliyet gösterecek olan veya başka bir spor dalı adına tescilli olup İzcilik faaliyetinde bulunacak olan tüm kulüplerin branş tescilleri için aşağıdaki belgeler istenir: 
a) Dernek tüzüğü,
b) Dernek Yönetim Kurulu üye listesi.
c) İzcilik branş tescili yaptırılmasına, kulüp önderinin atamasına dair, yönetim kurulu kararı fotokopisi.
ç) Kulüp Önderine ait en son branş kursu veya üst kursların sertifikasının fotokopisi.
d) Kulüp Bilgi Formu.
e) Taahhütname.
f) Kulüp arması (A4 kâğıt üzerine renkli)
g) Kulüp tescil bedelinin Federasyon hesabına yatırıldığına dair makbuz.

 (3) Yukarıdaki belgeler Türkiye İzcilik Federasyonuna gönderildiğinde, kulübün tescili yapılır ve kulübe bir ay içinde 'TİF Otomasyon Sistemi' için kullanıcı adı ve şifre bilgileri gönderilir.
(4) Tescilini yaptırıp Federasyonun yıllık faaliyet programında belirtilen faaliyetlere katılan kulüpler Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü ilgili maddeleri uyarınca "Genel Kurul Delegesi" olarak oy kullanma hakkı elde ederler.
(5) Grup ve ünite tescilleri TİF otomasyon sistemi üzerinden yapılır.
(6) Bir yıl süre ile faaliyet yapmamış olan kulüplerin branş tescilleri iptal edilir.
(7) İki yıl süre ile Federasyon faaliyetlerine katılmamış kulüplerin branş tescilleri iptal edilir.
(8) Düzenlenecek faaliyetin bir yıl öncesinden itibaren faaliyet düzenlememiş ünitelerin izcileri ve üniteler Mahalli ve Milli faaliyetlere katılamaz.
(9) Bir yıl faaliyet düzenlememiş üniteler kapanır.
(10) Branşı kapanan kulüpler açılış işlemini yeni baştan yapmak zorundadırlar,
(11) Kapanma işlemi yapılan kulüp eğer yeniden tescil yaptırırsa önceki faaliyetleri ve tarihi silinerek, yeni kurulmuş gibi faaliyetlere başlar. 

 

 


Vize İşlemleri
Madde 7 - (1) Kulüplerin, izci, lider ve izcilik gönüllülerinin faaliyetlere katılabilmeleri tescil ve izcilik faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için lisanslarını her yıl vize ettirmeleri gerekmektedir.                                                         
(2) Vize işleminde bir yıllık süre, vize başlangıç tarihinden itibaren bir takvim yılıdır.
(3) Vize işlemi için, beşinci maddenin ikinci bendinde belirtilen işlemler 'TİF Otomasyon Sistemi” üzerinden gerçekleştirilir.
(4) Vize yenileme tarihinin üstünden bir ay geçtiği halde vize yenilenmezse
a) Kişi, kulübün yedek listesine düşer.
b) Devamlı izcilik yapmış olma hakkını kaybeder.
c) Kendisinin katılabilmesi için gerekli olan ön şartı bulunan faaliyetlere ön faaliyete katılmış olsa dahi, vizesi kesintiye uğramış olduğundan katılamaz.
(5) Yedek izcilerin lisans vize ettirme şartı bulunmamakla beraber, kendileri için düzenlenecek Federasyon faaliyetine katılmadan önce vize süreleri dolmuşsa vize yaptırmaları gerekir.
(6) Yedek izciler lisans yaptırdıkları tarih itibarıyla diğer izciler gibi bir yıl süre ile lisansları vizelidir.
(7) Liderler vizede kesinti olsa dahi önceden görmüş olduğu kurs haklarını kaybetmezler.

İzci ve Lider Kulüp Değiştirme İşlemleri
Madde 8 - (1) İzci ve liderler,  bu talimatta belirtilen şartlara uymak suretiyle, kulüp değiştirebilirler.
(2) Kulüpleri kapanan veya izcilik branş tescili iptal edilen ve serbest kalan izci, lider ve izcilik gönüllüleri bir başka kulüpten lisans çıkarabilirler. 
(3) İzci ve liderlerin kulüp değişiklikleri; normal değiştirme, serbest değiştirme, fakülte veya yüksek okul kazanmak ya da velisinin iş/il değiştirmesi şeklinde yapılır.
(4) İzcilik gönüllüleri bu talimatta geçen kulüp değiştirme hükümlerine tabi değildir. Federasyona dilekçe ile değişikliği bildirmek ve yeni lisans almak koşulu ile her türlü kulüp değişikliği yapabilirler.    


İzci Ve Lider Normal Değiştirme İşlemleri
Madde 9 - (1) İzci, Lider ve İzcilik Gönüllüleri, Lisanslı olduğu kulübünden ilişiksiz belgesi ve Federasyonun onayını almak şartı ile bir yılda bir defa kulüp değişikliği yapabilirler.
(2) İzci, lider veya izcilik gönüllüsünün eski kulübü adına lisansının vize edilmiş olması ve faaliyet listesinde adının bulunması değiştirme yapmasına engel değildir.
(3) Bir başka kulübe geçmiş olmak geçilen kulübü, geçen kişinin katılmış olduğu Mahalli, Milli ve Uluslar arası faaliyet haklarından yararlandırmaz, bu haklar izcinin ilişiğini kestiği kulübe aittir.

(4) Normal Değiştirmede aşağıdaki işlemler yapılır;
a) Eski kulüp on sekiz yaşından küçük olanlar için veli izin belgesi alır
b) İzci, lider ve izcilik gönüllüsüne kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi
c) Geçilecek kulübün kabul belgesi
ç)İzcinin dosyasına ilave ederek, bu dosyayı eski izciler klasörüne kaldırır
d)Kulüp önderi otomasyon üzerinden, izcinin silinme işlemini yapar
e)Yeni kulüp, izcinin yeni form ve evraklarını alır, yeni izci gibi işlemlerini sürdürür
f)Otomasyon üzerinden değiştirme yapan izcinin T.C. kimlik numarası ile çağırma yapacak kulüpte lisanslanmış olur.


İzci ve Lider Serbest Değiştirme İşlemleri
Madde 10 - (1) Kulübünde lisanslı olarak üç yılını doldurmuş izci ve liderler  lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın başka bir kulübe geçiş yapabilirler.   
(2) İstifa dilekçeleri iki nüsha hazırlanır ve bir nüshası kulübüne, diğer nüshası Federasyon merkezine taahhütlü olarak veya kargo ile gönderilir.
(3) Lisansı vize edilmemiş ve vize tarihinin bitiminden yani lisans tarihinden on sekiz ay sonra bir üniteye girememiş yedek izci serbest değiştirme hakkından yararlanır.


Okul Durumu veya Zorunlu İl Değişikliği Nedeniyle Yapılacak Transfer
Madde 11 - (1) Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme sınavı sonucunda adına lisansının tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde öğrencilik hakkını kazanan ve bu öğrenim kurumlarına kesin kayıt yaptıranlar ile ana ve babasının özel sektör veya kamu hizmetlerinde zorunlu il değişikliği veya tayinleri gerçekleşen ve bunu belgeleyenler, öğrenim hakkı kazandıkları il veya zorunlu il değişikliği yaptıkları ildeki bir kulübe geçiş yapacaklardır. Açık öğretim fakültesi ile merkezi sistem dışındaki okul değişiklikleri bu kapsamın dışındadır. 
(2) Kesin kayıt yaptıran izci ve liderler kesin kayıt tarihinden itibaren altı ay içinde kulüp değişiklik işlemlerini yapmak zorundadırlar.  
(3) Fakülte, yüksek okula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle veya ana ve babasının özel sektör veya kamu hizmetlerinde zorunlu il değişikliği sebebi ile olan kulüp değişikliklerinde, Fakülte, yüksek okula kesin kayıt veya yatay geçiş yaptırdığına dair belge veya ebeveyninin özel sektör veya kamu hizmetlerinde zorunlu il değişikliği yaptığına dair resmi belge istenir.
(4) Başka bir ilde ki üniversiteyi kazanıp, kesin kayıt yaptıran liderler sık sık illerine dönüyor ve ilinde ki ünite çalışmalarını aksatmayıp izcileri ile faaliyet yapıyorsa asıl ilindeki kulüp ile ilişkisini kesmeyebilir.
(5) İzciler ilinde herhangi bir kulüp varsa, izci o ilde izcilik yapmak zorundadır.

Dış Türkler ve Akraba Topluluklarından Gelen İzci, Lider ve İzcilik Gönüllülerinin Kulüp Değişikliği, Lisans ve Vize İşlemleri

Madde 12 - (1) Türkiye İzcilik Federasyonu Dış Türkler ve akraba toplulukların çocuk ve gençlerinin izcilik ile eğitilmesi maksadıyla çalışmalar yapabilir.
(2) Protokoller ve ilgili ülkeler ile TİF arasındaki görüşmeler neticesinde otomasyon sisteminde gerçekleştirilen bu çalışmalarda otomasyon sisteminde Türkiye ve ülkenin isimlerinin beraber olduğu bir sanal kulüp açılır. Bu kulüp altında izci, lider ve izcilik gönüllülerinin lisans ve vize işlemleri yapılır. Bu kulüplerin işlemleri federasyon bürolarınca yapılır. Sanal kulüpler Federasyon çatısı altında olduğundan Genel Kurulda delege hakkı bulunmaz.

Yabancı Uyruklu İzci Ve Liderlerin Lisans ve Vize İşlemleri
Madde 13 - (1) Yabancı uyruklu izci, lider ve izcilik gönüllülerinin lisans ve vize işlemlerinde Türkiye' de ikamet etme veya çalışma izni olması zorunluluğu yoktur. Söz konusu izci, lider veya izcilik gönüllülerinin bulunduğu ülkede otomasyon sisteminde Federasyon altında kulüp, grup, ünite açılarak kayıt yapılabilir.Silâhaltına Alınan İzci ve Liderler
Madde 14 - (1) Muvazzaf subay ve astsubaylar, askeri personel tabi oldukları mevzuata göre, Türkiye İzcilik Federasyonundan lisans çıkarır. İşlemleri Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından yürütülür.
(2) Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde lisanslı bulunan erbaş ve erler, askeri okul öğrencileri, tabi oldukları mevzuata göre lisans çıkararak faaliyetlere katılabilirler.
(3) Sivil kulüplerde lisanslı bulunan izci, lider ve izcilik gönüllüleri, terhis olmak kaydı ile silâhaltına alınmadan önceki kulüplerine hiç bir belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak, başka bir kulübe gitmek istedikleri takdirde haklarında kulüp değişikliği hükümleri uygulanır. Bu durumda olan izci ve liderlerin silâhaltında lisanslı ve lisanssız geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki lisans sürelerinden sayılmaz.
(4) On dördüncü  madde üçüncü paragrafta belirtilen kişiler silâhaltında oldukları süre içinde izcilik branşı tescilli askeri kulüplerde tabi oldukları mevzuat ile faaliyette bulunabilirler. Lisansları silâhaltında bulundukları süre içinde girdikleri kulübe aktarılabilir. 


Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüplerin İzci, Lider ve İzcilik Gönüllüleri
Madde 15 - (1)Birleşen veya ismini değiştiren kulüplerin izci, lider ve izcilik gönüllüleri, birleşen veya isim değiştiren kulübün izci, lider ve izcilik gönüllüsü olurlar. Kulüp değişikliği federasyona bildirir.


Birden Fazla Branşta ve Birden Fazla Kulüpte Lisans İşlemi
Madde 16 - (1)Her hangi bir spor branşında, her hangi bir kulüp bünyesinde lisanslı olarak faaliyet gösteren kişiler, hiçbir kısıtlama olmaksızın başka bir kulüp bünyesinde lisans yaptırarak izcilik faaliyeti yürütebilir. Kişinin Türkiye İzcilik Federasyonu açısından izcilik lisansı bulunan kulüpten başka bir kulüpte başka bir sporu yapmasında sakınca yoktur.


Diğer konular:

Madde 17

 1. Tescil, lisans ve vize bedelleri ile uygulanacak istisnalar her takvim yılı başında Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Kulüpler dilerse izci ve lider normal değiştirme işlemlerini yapmayabilir ya da yapmak için izci veya lider için harcadığı meblağı talep edebilir. Bu durumda izci ve lider üç yıl o kulübün lisanslı izcisi olarak görülür ve kulübü izin vermediği sürece faaliyetlere katılamaz.
 3. Yönetim, önder, adres, telefon ve mail gibi bilgilerinde değişiklik olduğunda Türkiye İzcilik Federasyonunu bilgilendirmek Kulüp Yönetiminin görevidir. Bütün işlemler Federasyondaki kulüp kayıtlarına göre yapılır. İşlemden sonra yapılacak müracaatlar geçersiz sayılır. Bu bilgilerin değişikliğinden doğacak her türlü sorumluluk kulüp yönetimine aittir. Kulübün bildirdiği iletişim bilgilerine yapılan tebligatlar yerine ulaşmış sayılır.
 4. Kulübü kapanan veya branşı kapanan izci ve liderler serbest kalırlar ve bu mevzuata göre bir kulübe geçiş yapabilirler
 5. Bir kulüpte lisanslı bulunan izci ve liderlerin aynı ilde ikamet etmeleri zorunludur. Kulüp bulunmayan, teşkilatlanılamayan illerde teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar Yönetim Kurulu problem olan bu şehre mahsus geçici çözüm bulur.
 6. Form 40 ve Form 16’da bulunan kişilere ait bilgilerin doğruluğu ve takibi kulüplerin sorumluluğundadır.
 7. Lisans çıkaran kişilerin sağlık belgeleri, veli izin belgeleri, ikamet bilgileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, lider sertifika fotokopileri form 40, kulübün lisanslı izci, lider veya izcilik gönüllüleri için ayrı ayrı tutacağı dosyalarda bulunur. Kulüp yönetimi bu dosyaların eksiksiz tutulmasından sorumludur.
 8. Sağlık raporu alınması ve izci, lider dosyasında bulundurulması kulüp sorumluluğunda olduğundan yaşanacak problem de kulübe aittir.
 9. Silâhaltına alınan er ve erbaşlar ile bir başka ilde üniversitede okuyan 18 yaş üstündeki kişiler, ünite liderliği veya yardımcılığı yapmaksızın aynı kulübün lider havuzunda bulunmaya devam edebilir.
 10. İzci, lider ve izcilik gönüllülerinin akıllı kartları otomasyon sisteminde kayıtlı bilgilerinden ve resimlerinden basılır. Basılan kartlarda bulunan bilgi ve resimlerin doğruluğundan kulüp yönetimi sorumludur.
 11. Otomasyon verilerinin hatalı olarak girilmesi veya fotoğraf girilmemiş olmasından ötürü yeniden basılması istenilen akıllı kartlar için her yıl Yönetim Kurulunun belirleyeceği kart ücreti talep edilir.
 12. Bu talimat yürürlüğe girdiği zaman kulüpler TİF bürosunda bulunan lider dosyalarının tamam olduğunu büro personeli ile haberleşerek teyit etmeli, eksik varsa tamamlamalıdır.
 13. Otomasyon bilgilerinde veya büro dosyalarında eksiklik bulunduğu hallerde kulüp veya kişiler faaliyete katılamaz.
 14. İl temsilcisi bu talimatta belirtilen evrakların eksikliğini tespit ettiği kulüplerin faaliyetlerine, eksiklikler giderilmeden onay vermeyebilir.
 15. Federasyon dijital verilerini yeterli gördüğü kulüplerden izci formlarını istemeyebilir.

Madde 18  (1) Bu talimatta belirtilmeyen hususlarda Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı yetkilidir.


Yürürlük
Madde 19 - (1)Bu talimat,  Türkiye İzcilik Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü internet sitelerinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
      Madde 20 - (1)Bu talimat hükümlerini Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı yürütür.

    

<!--[endif]-->

 

KULÜP - BRANŞ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ [ İndir ]

KULÜP YILLIK FAALİYET PROGRAMI [İndir]

 

beyaz.net - bilisim - network - web uygulamalari